Huy House

Quảng Bình

Nhà trên đồi cát

Thông tin dự án

Trạng thái:
Completed in 2021
Diện tích:
88m²
Diện tích xây dựng:
Loại dự án:
Nhà Phố
Đội dự án:
Hoang Pham
Cộng tác:
Giải thưởng:
Nhiếp ảnh: