Dubai Shop

Hoàn Lão, Quảng Bình

Thông tin dự án

Trạng thái:
Đang thi công
Diện tích:
400m²
Diện tích xây dựng:
200m²
Loại dự án:
Shop
Đội dự án:
Cộng tác:
Giải thưởng:
Nhiếp ảnh: